അപ്പൂപ്പന്‍താടികള്‍

appooppanthaadi

ഒരു തെളിഞ്ഞ പകലില്‍….
ആരെയോ തിരഞ്ഞിറങ്ങിയ…
അപ്പൂപ്പന്‍താടികള്‍….
പ്രജ്ഞയറ്റ്‌ പറന്നുപറന്ന്…
അന്തരീക്ഷത്തില്‍ നിറയെ…
ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകള്‍ പരതി…
ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട…
എന്തിനെയോ തിരഞ്ഞ്…
ഒടുവില്‍ കാറ്റിന്‍കരങ്ങളില്‍…
ചുംബിച്ച്, ഊയലാടി…
മണ്ണില്‍വീണു മറയുമ്പോഴും…
അവളിലെ പ്രണയത്തൂവല്‍…
മരിക്കാതെ കാത്തിരിക്കുന്നു…
വീണ്ടുമൊരു പുനര്‍ജ്ജന്മത്തിനായി…