നഷ്ടസ്വപ്നം

nashtaswapnam

രാവിതേറെക്കടന്നു….
പ്രിയ മൗനമേ…
ഈ മഞ്ഞുധൂളികള്‍…
മെല്ലെപ്പരക്കെ….
ഒരു കൊച്ചു സ്വപ്നം…
എനിക്കായ് നല്‍കി
ഈ രാവില്‍ വീണ്ടും…
എന്നെ തനിച്ചാക്കി…
നീ പോകാനിറങ്ങേ…
നിലാവസ്തമിക്കും മുന്‍പേ…
നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങള്‍..
വിടപറയും മുന്‍പേ…
ഒരു പുഞ്ചിരി കടം വച്ചു…
മെല്ലെ മയങ്ങട്ടെ ഞാന്‍…