പെഷവാറിലെ തേങ്ങലുകള്‍

peshavaar kuj
പുഴയുടെ കുഞ്ഞോളങ്ങളില്‍…
ചിതറിയ കടലാസു വള്ളങ്ങള്‍…
പുസ്തകത്താളിലുറങ്ങും മയില്‍പീലി…
ചിതറിപ്പോയ വളപ്പൊട്ടുകള്‍…
ഇനിയും തിരികെയെത്താത്ത കാല്‍പ്പാടുകള്‍…
നിലച്ചു പോയ പൊട്ടിച്ചിരികള്‍….
ഊതിക്കെടുത്തിയ വെളിച്ചങ്ങള്‍….
തേങ്ങലടങ്ങാത്ത അമ്മ മനസുകള്‍….
ആര്‍ദ്രമാകട്ടെ കരിങ്കല്‍ഹൃദയങ്ങള്‍….